Forfatterinstruks

Har du en god historie, så la deg ikke skremme av detaljene på denne siden. Dette er for litt mer erfarne skribenter. Medlemmene i redaksjonen vil alltid kunne hjelpe deg med dette.

Forfatteren er ansvarlig for det faglige innhold i innsendte artikler, og for at det opphavsrettslige ansvar for medfølgende illustrasjoner og bilder er ivaretatt. Publiseringsvilkårene innebærer at Heftet Ringerike har rett til å arkivere og utgi stoff i elektronisk form. Anvendt stoff honoreres med 3 eksemplarer av årets hefte.

 

Hver artikkel skal inneholde en beskrivende tittel, eventuelt med undertittel og en innledende ingress (kort presentasjon, resymé som virker mest mulig spennende for leseren) – fulgt av forfatters navn i ny linje.

Manuskriptet bes levert elektronisk (e-post/minnepinne). Lengden på manuskriptet bør være mellom 1 og 6 sider i utskrift som A-4 format. I tillegg kommer bilder, illustrasjoner, tabeller, litteraturliste, samt forfatteropplysninger. Hver side bør inneholde omkring 3000 tegn, linjeavstand 1,0 og skriftstørrelse 12 pkt. Sammenheng mellom årstall, for eksempel 1900–1910, skal skrive med tankestrek. Tankestrek hentes fra ctrl + minustegn på numerisk tastatur eller med bindestrek, rom, nytt tegn og ordskiller.

 

Undertittel

Vi ber om at forfatter bruker mange undertitler i teksten, men første avsnitt skal ikke ha undertittel. Undertitler bør ikke ha mer enn to nivåer. Dersom det er naturlig å supplere teksten med opplysende informasjoner, skrives disse i faktaboks(er) som vanlig tekst helt til slutt. Vi ønsker ikke noter, men dersom det er absolutt nødvendig med noter, bør fotnoter brukes.

Kildehenvisninger i teksten settes opp i parentes med forfatternavn, publiseringsår og eventuell sideangivelse, f. eks slik: «Borgen (2000:37) hevder at …». Merk: Ikke rom etter kolon her. Oppslagsverk uten bestemt forfatter oppføres på tittel.

 

Kilder/litteraturliste:

Hensikten med kildehenvisninger er at leseren skal kunne finne fram til ditt kildemateriale. Det skal settes opp etter brødteksten som følger:

 

  • Forfatternavn: Etternavn skrives fullt ut, fornavn kan forkortes, spesielt dersom forfatteren praktiserer det. Flere forfattere enn to kan forkortes til f. eks «Nilsen, N. m.fl.»
  • Hvis forfatter(e) er redaktør(er) tillegges (red.)
  • Årstall for utgivelsen
  • Fullstendig tittel på den henviste artikkel/bok
  • Utgiver/forlag, utgivelsessted eller trykkested
  • Vi bruker ikke kursivering av tittel til bøker og tidsskrifter, men artikler som er hentet fra disse, får I: foran tittel. 
  • Husk nummer/årgang og sidehenvisning for tidsskrifter.

 

Illustrasjonsfoto: Pixabay/ Dariusz Sankowski

Listen ordnes alfabetisk, etter følgende mønster:

 

Berg, Egil 1948: Skogbruk. I: Brænden, Ola (red.): Norderhov kommune : det kommunale sjølstyre 1837–1937–1944: 560–602. Utgitt av Norderhov kommune.

Borgen, Per Otto 2000: Ringerike by- og bygdeleksikon. Utgitt av Forlaget for by- og bygdehistorie, Drammen.

Fulsås, Narve 2009: Litteraturen, universitetet og det moderne gjennombrotet. I: Collett, John Petter m. fl. (red.): Kunnskapens betingelser: 168–192. Festskrift til Edgeir Benum. Vidarforlaget, Oslo.

Gløersen, Harald I. 1966: Drammen latinskole gjennom 150 år. Utgitt av Harald Lyche & Co, Drammen.

Harsson, Bjørn Geirr og Roald Aanrud 2016: Med kart skal landet bygges : oppmåling og kartlegging av Norge 1773–2016. Utgitt av Statens kartverk, Ringerike.

Lagesen A. 1935: Ringerikske slekter : oplysninger om slekter og slektsgaarder : III. Slekter fra Norderhov hovedsogn. Oslo.

Lien, Ragnvald 1999: Vågård-slekta på Bertelsplassen under Nøkleby. I: Hringariki 2(1999): 17–24. Medlemsblad for Ringerike slektshistorielag.

Ness, Einar 1989: Det var en gang – norsk skole gjennom tidene. Universitetsforlaget, Oslo.

Politikens filosofileksikon. 1998. København.

Rieber-Mohn, Georg Fredrik 2014: St. Theresia menighet Hønefoss. I: Heftet Ringerike 86(2014): 24–28.

Ringerike kommunale Middelskole, 1875: Plan for Ringerikes kommunale Middelskole. Approberet ifølge Kirkedepartementets Skrivelse af 16de September 1875. Trykt i Fred. Krohns Officin. 1876, Hønefos.

Sellæg, Jo. 2007: Hus i Hønefoss : byutvikling - byggeskikk - kulturminner. Utgitt av Ringerike kommune.

Sætrang, Ivar 1907: Ringerikes skole : et mindeskrift. H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Kristiania.

Muntlige opplysninger:

Frydenlund, Otto 2004

Nettsider:

https://no.wikipedia.org/wiki/Ringerikes_Meieri  Lastet ned 24.03.20

 

Forfatteromtale

Forfatteromtale skal inneholde opplysninger om forfatterens navn, bosted, fødselsår, generelt om tidligere produksjon, samt kort om yrkesaktivt liv. Til sammen 4-5 linjer;

NN (fødselsår) er født i ....... (sted) og bor i ........ (kommune hvis ikke vedk. bor i Ringerike, da oppgis nærmere sted). Han/hun er utdannet ....... og arbeider/ har arbeidet som ..... ved .......

Hva NN tidligere har skrevet av lokalhistorisk stoff, inkl evt bidrag til heftet Ringerike.

(Pluss evt. annet du synes er relevant å ta med.)

 

Illustrasjonstekster

Figurnummer med kort beskrivende tekst settes opp etter forfatteromtalen. Husk at det til alle illustrasjoner og bilder skal følge opplysninger om hvem som har illustrert/fotografert (har opphavsrett) og hvor kilden eventuelt er dersom fotografi/illustrasjon er hentet fra Internett eller bøker. Det er viktig med illustrasjoner i artiklene. Vårt mål er minst én illustrasjon per side. Det er gunstig med mange illustrasjoner å velge blant.

 

Faktabokser

Faktabokser plasseres helt til slutt som vanlig tekst. Under layout-arbeidet vil tekstboksene bli plassert på passende steder i teksten.